Ένας από τους κύριους προμηθευτές μας είναι η Continental Engines, εταιρεία που είναι μέρος της ίδιας εταιρείας χαρτοφυλακίου με την ίδια την VEGE και κατέχει όλο και μεγαλύτερο αριθμό Συμβάσεων ΟΕ για την προμήθεια εξαρτημάτων αλουμινίου. Οι  κεφαλές χυτεύονται στα δικά μας χυτήρια πριν επεξεργαστούν σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα και αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της γκάμας κυλινδροκεφαλής μας.

No records found.

Κυλινδροκεφαλές